Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Frequently Asked Questions 
1.Kan een product gelijktijdig onder meerdere richtlijnen vallen?
2.Wie houdt toezicht op de correcte toepassing van de CE-markeringsregels?
3.Waar kan ik de Europese normen verkrijgen?
4.Wie is verantwoordelijk voor het conformiteitsonderzoek?
5.Wat is het verschil tussen een 'gewone' norm (EN) en een geharmoniseerde norm (hEN)?
6.Waar moet een producent aan voldoen om CE-markering te mogen aanbrengen?
7.Nederlandstalige versies van EN’s?
8.Zijn de typebestekken aangepast aan de nieuwe Europese normen?
9.Heeft een producent met een ISO9000-certificaat een voordeel?
10.Wat als er voor mijn product geen hEN bestaat?
11.Welke aangemelde instanties bestaan er voor mijn product?
12.Moet mijn product CE gemarkeerd worden?
13.Van wanneer moet mijn product CE gemarkeerd worden?
14.Wat betekent "New Approach"?

Voor een bepaald product of een bepaalde productgroep wordt een Europese richtlijn opgesteld. Die richtlijn vermeldt de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen waaraan het product moet voldoen om binnen de EU te mogen worden gebruikt. De richtlijn dekt (harmoniseert) alle tot dan toe geldende nationale richtlijnen met betrekking tot de voorwaarden voor het gebruik van dat product.
Een Europese normalisatie-instelling vertaalt die algemene "essentiële kenmerken" in concrete eisen voor de producten. Die eisen worden vastgelegd in geharmoniseerde normen.
Producten die voldoen aan alle bepalingen uit de geharmoniseerde norm mogen CE-gemarkeerd worden. Producten waarop CE-markering is aangebracht, worden verondersteld te voldoen aan alle essentiële eisen uit de Bouwproductenrichtlijn (en impliciet dus ook aan alle wettelijke vereisten om in een EU-lidstaat op de markt te worden gebracht). Een lidstaat heeft niet het recht invoerbeperkingen op te leggen aan CE-gemarkeerde producten.

15.Welke beproevingsmethode moet worden toegepast om de prestaties van een product voor een bepaald kenmerk te bepalen?
16.Wat betekent CE-markering?
17.Wat is een mandaat?
18.Wie is in België belast met de controle op de correcte uitvoering van de regels?
19.Is een CE-gemarkeerd product automatisch geschikt voor een bepaalde toepassing?
20.Welke organisaties zijn in België erkend om als aangemelde instantie op te treden?
21.Ben ik verplicht een aangemalde instantie in mijn lidstaat te kiezen?
22.Mag ik een naast de verplichte CE-markering een BENOR-merk aanbrengen?
23.Moet ik een product dat niet CE-gemarkeerd is, weigeren?
24.Wat is mijn verantwoordelijkheid met betrekking tot CE-markering?
25.Wat zijn de eventuele sancties?update: 16/06/2014