Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Nieuws 
13/12/2006REC workshop - Geluidsschermen voor wegen
Met de publicatie van productnorm NBN EN 14388 Verkeerslawaaibeperkende constructies is thans een heel pakket normen beschikbaar voor de beschrijving van geluidsschermen en de bepaling van de verschillende - akoestische en mechanische eigenschappen ervan.

Gedurende één jaar mogen Belgische en Europese normen naast elkaar bestaan. Vanaf 1 mei 2007 zijn alleen de Europese normen en beproevingsmethoden van toepassing.

Om u te helpen bij de overschakeling op de nieuwe technische specificaties houdt de Road Equipment Commission (REC) op woensdag 13 december 2006 in het OCW-auditorium te Sterrebeek een halfdaagse infosessie. Tijdens dit evenement wordt een overzicht gegeven van de bestaande normen voor geluidsschermen. De bijzonderheden van uitvoeringen in diverse materialen zullen kort worden besproken. De betrokken overheidsdienst zal de aanpassing van de voorschriften bondig toelichten.
meer info...
  
10/12/2006Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 318 goedgekeurde documenten. 249 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 462.

Download
 
  
05/12/2006EN 12767 : Passieve veiligheid van draagconstructies voor weguitrusting
Deze Europese norm beschrijft een methode om de botsvriendelijkheid van lichtmasten, verkeerstekenpalen, elektriciteitsmasten en andere gelijksoortige ondersteuningsconstructies te beoordelen.

De beoordeling steunt op de botsproef en de classificatie volgens de karakteristieke snelheid waarmee de proef werd uitgevoerd, het energieabsorptieniveau (de vertraging van het testvoertuig) en het veiligheidsniveau van de inzittenden (volgens de ASI- en THIV-waarden).

Na Scandinavië, waar botsvriendelijke palen al enige jaren worden toegepast, zijn deze constructies recentelijk ook in Nederland en Groot-Brittannië onder de aandacht gekomen.

Op verzoek van technisch comité TC 1B Verkeer en veiligheid van het OCW is een overzicht opgesteld van de Europese beproevingsmethode, de gangbare systemen en de keuzecriteria die in andere landen worden gehanteerd.

download
 
  
23/11/2006REC workshop - Veiligheidsuitrusting voor wegen - Part 2
Aansluitend op de reeks workshops over beveiligingsconstructies van vorig jaar, houdt de Road Equipment Commission (REC) op 23 november 2006 in het OCW auditorium te Sterrebeek een aanvullende infosessie.Tijdens dit halfdaagse evenement zal aanvullende uitrusting zoals obstakelbeveiligers, overgangen en eindstukken worden behandeld. Aan de hand van aandachtspunten en praktische voorbeelden zal worden gepoogd een aantal vragen uit de praktijk te beantwoorden.


Info + inschrijving


De presentaties zijn hier beschikbaar.

meer info...
  
01/11/2006NBN EN 13108-21 : Bepaling van het Operating Compliance Level
Vanaf 1 maart 2007 2007 zal CE-markering van bitumineuze mengsels mogelijk zijn. Gedurende één jaar mogen Belgische en Europese normen naast elkaar bestaan. Vanaf 1 maart 2008 zijn alleen de Europese normen en beproevingsmethoden van toepassing. Voor de voorschriften op het vlak van initiële typebeproeving (Initial Typetesting (ITT) en productiecontrole in de fabriek (Factory Production Control (FPC) verwijzen de productnormen 1 tot 7 van de reeks NBN EN 13108 (Bitumineuze mengsels : Materiaalspecificaties) naar twee specifieke normen uit de reeks, respectievelijk de NBN EN 13108-20 (Bitumineuze mengsels : Materiaalspecificaties : Typekeuring) en de NBN EN 13108-21 (Bitumineuze mengsels : Materiaalspecificaties : Fabrieksproductiecontrole).

Volgens de NBN EN 13108-21 hangen de controlefrequenties onder meer af van de eerder verkregen resultaten van de zelfcontrole. Het zogenoemde Operating Compliance Level (OCL) wordt bepaald door de individuele resultaten en de gemiddelde afwijking van een reeks resultaten voor een aantal karakteristieke kenmerken. De norm beschrijft twee rekenmethoden om het OCL te bepalen: de Mean of Four-methode en de Single Result-methode.

Om asfaltproducenten hiermee beter vertrouwd te maken, zodat zij indien nodig weten hoe hun interne procedure aan te passen, heeft het OCW enkele rekenvoorbeelden in Excel uitgewerkt. Zij steunen uitsluitend op de Single Result-methode, omdat die waarschijnlijk de meest gebruikelijke wordt. Bij elk rekenvoorbeeld worden de nodige toelichtingen en gebruiksinstructies gegeven. Let wel, het gaat om demonstratieversies, die dus niet geschikt zijn voor dagelijks gebruik.

VBA-rekenmethode: een volledig geautomatiseerd voorbeeld, waarbij de programmacode zelf gegevens kopieert en de nodige combinaties maakt.

Download : VBA methode

Klassieke rekenmethode: een voorbeeld waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van standaardformules in Excel en de gebruiker zelf gegevens dient te kopiëren naargelang de waarden van bepaalde parameters variëren. Dit voorbeeld vergt dus een actievere inbreng van de gebruiker, maar verschaft wellicht een beter inzicht in de rekenmethode van de norm.

Download : Methode met formules

Om te downloaden : Right Click ... Save Target As ...
 
  
12/10/2006Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 315 goedgekeurde documenten. 249 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 460.

Download
 
  
11/08/2006Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 305 goedgekeurde documenten. 249 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 459.

Download
 
  
01/08/2006prEN 12899-x: Unique Acceptance Procedure gestart
Na de laatste plenaire vergadering van TC226 is de laatste fase voor de definitieve goedkeuring van de normen voor de verticale signalisatie eindelijk gestart. Aangezien het om revisies gaat van reeds bestaande normen werd gekozen voor de snelle UAP procedure. De lidstaten krijgen tot eind oktober de kans om hun commentaren, via hun normalisatieinstelling, door te geven. Er wordt naar gestreefd om de goedgekeurde versies in de eerste maanden van 2007 ter beschikking te kunnen stellen. CE-markering zou dan nog in de loop van 2007 mogelijk worden.
 
  
16/06/2006REC: vangrails - aanvullende workshop
Aanvullend op de reeks workshops over vangrails die de REC in 2005 organiseerde, wordt een nieuwe infosessie gepland. Het is de bedoeling om tijdens deze namiddag dieper in te gaan op de toepassing van veiligheidsconstructies, de mogelijke problemen en welke oplossingen hierbij mogelijk zijn. De aanvullende uitrusting (botsabsorbeerders, overgangen en eindstukken) zullen tijdens deze namiddag eveneens aan bod komen. De workshop wordt gepland in het najaar. Een definitieve datum is nog niet bepaald maar personen die een uitnodiging wensen te ontvangen, kunnen nu reeds hun email adres doorgeven aan: normen@brrc.be.
 
  
15/06/2006REACH: ook voor de wegenbouw?
De productie, de distributie en het gebruik van scheikundige stoffen zullen binnenkort onderworpen worden aan een nieuwe Europese wetgeving. De gevolgen voor de sector van de wegenbouw zijn beperkt maar niettemin reëel. In de tekst wordt een korte inleiding gegeven over REACH en enkele verwijzingen naar aanvullende informatiebronnen.

Download
 
  
12/06/2006CE-markering voor geluidsschermen
De europese norm NBN EN 14388 werd op 14 december 2005 gepubliceerd in het officeel publicatieblad van de Europese Unie (JOCE). De CE-markering voor geluidsschermen wordt verplicht vanaf 1 mei 2007. Het normensteunpunt van het OCW, in samenwerking met het normensteunpunt van het WTCB, heeft een handleiding samengesteld om de betrokken industrie te helpen bij de invoering van alle verplichtingen die verbonden zijn aan de CE-markering.
meer info...
  
09/06/2006Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 304 goedgekeurde documenten. 200 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 454.

Download
 
  
30/05/2006Normalisatie en milieu
Gezondheid en Milieu is één van de essentiële kenmerken die vermeld zijn in de Bouwproductenrichtlijn. Tot nu toe is dit aspect echter weinig aan bod gekomen in de normalisatie van bouwproducten. Met het mandaat M/336 heeft de Europese Commissie aan CEN de opdracht gegeven om kenmerken en proefmethoden vast te leggen voor de bepaling van de milieubelasting van een bouwproduct. De werkzaamheden van CEN/TC 351 moeten in een latere fase leiden tot integratie van milieuaspecten (ook wel aangeduid als ER3) in de Europese productnormen. Mogelijk zullen deze milieukenmerken zelfs een onderdeel gaan uitmaken van de verplichte CE-markering.

Het Duitse Umweltbundesamt heeft een deel van zijn website gewijd aan de integratie van deze milieuaspecten in de normen voor bouwproducten. Via de site is er ook een uitgebreid rapport beschikbaar met o.m. uitleg over een aantal basisbegrippen en richtlijnen voor de concrete invulling van het aspect milieu voor een aantal producten.

Het rapport is in het Engels en is beschikbaar via

http://www.umweltbundesamt.de/building-products/index.htm
 
  
15/05/2006Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 300 goedgekeurde documenten. 200 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 453.

Download
 
  
23/04/2006Revisie van de Bouwproductenrichtlijn
Een betere wetgeving: De Europese Commissie raadpleegt het publiek om de Richtlijn Bouwproducten te vereenvoudigen

De huidige wetgeving, de toepasselijke normen en technische goedkeuringen blijven voor veel producenten een taaie materie. Om deze wetgeving te vereenvoudigen wil de commissie de mening van het publiek. De resultaten van de raadpleging zullen aanleiding geven tot een herwerkte bouwproductenrichtlijn die lichter, goedkoper en beter begrijpbaar moet zijn. Iedereen heeft vanaf vandaag de mogelijkheid om mee te werken aan een systeem dat voor iedereen beter begrijpbaar en beter toepasbaar moet zijn.

U kan de vragenlijst terugvinden via de website van de Europese Commissie (http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm)
 
  
10/04/2006Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 294 goedgekeurde documenten. 202 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 452.

Download
 
  
27/02/2006Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 289 goedgekeurde documenten. 202 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 457.

Download
 
  
09/02/2006OCW Wintercursus 2006 - D4
meer info...
  
01/02/2006Nieuw snapshot CEN
Het laatste overzicht met de actuele situatie van de geharmoniseerde normen vermeld 286 goedgekeurde documenten. 202 hiervan zijn reeds gepubliceerd in het JOCE en zijn dus ook officieel geharmoniseerd. Voor het totaal aantal normen staat de teller op 451.

Download
 
  
09/01/2006EN 1463-1 & CE-markering (DoW)
ten gevolge van een beslissing van de Europese Commissie is het einde van de coëxistentieperiode voor EN 1463-1 (Wegdekreflectoren) uitgesteld naar 1 december 2006.
 
  
2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014