Enquetesalle enquetes

Agendaalle items


op zoek naar informatie over normalisatie voor andere domeinen?
Normen-antennes netwerk


Nieuws 
24/11/2010NEN 0512, De Sinterklaasnorm voor alle hulpsinterklazen
Sinds 2002 bestaat de norm voor de juiste en gepaste viering van het Sint-Nicolaasfeest. Na een wijziging in het ontwerp in 2007, wordt deze nu definitief gepubliceerd als NEN 0512:2010. Tot grote vreugde van de pieten is de norm door de goedheiligman goedgekeurd! Iedereen mag de norm gratis downloaden en verspreiden.

website NEN
 
  
22/11/2010CEN Environmental helpdesk
The CEN Environmental Helpdesk is pleased to announce the release of the new e-learning package "Environmental aspects in standardization" available on the CEN website in the CEN/EHD Environmental Framework at www.cen.eu/sh/ehda/.

One of the main objectives of this online training is to provide knowledge and understanding of why and how to include environmental considerations in standards writing activities to a wide audience of Technical Committees delegates and other stakeholders with an interest in standardization and environment.

Furthermore, a short feedback questionnaire at the end of the package will provide indications to the CEN/EHD on TCs requirements for developing further tailored support to their committees or sector on specific environmental topics.

Course structure

The course consists of 5 modules:

 • Module 1 – Introduction to the Course (4 minutes approx.)

 • Module 2 – Environmental Thinking (13 minutes approx.)

 • Module 3 – Standards and the Environment (10 minutes approx.)

 • Module 4 – Tools and support (22 minutes approx.)

 • Module 5 – Applying the tools (22 Minutes approx.)


Technical requirements

 • The package requires Adobe Flash player 9.0 (or above) and is designed to run from all browsers.

 • Your computer should ideally run Windows XP (or above). The package should also run from any Mac OS.

 • You will need speakers and/or headphones to listen to the audio content.


Registration

Once you have registered, you will have access to a detailed user guide explaining how to run the module.

If you have any problem accessing one of these links or if you encounter issues during the registration or while running the package, please send a mail to cen.ehd@cencenelec.eu.
 
  
17/11/2010Nieuwe bouwproductenverordening (Construction Products Regulation - CPR) - Concepttekst 09/2010
Na ruim twee jaar discussie werd nog net vóór het einde van het Spaanse EU-voorzitterschap overeenstemming bereikt over de tekst van de nieuwe bouw-productenverordening. De tekst is intussen goedgekeurd door de Raad van Europa en vervolgt nu zijn weg om uiteindelijk goedgekeurd te worden. Volgens de huidige planning zou de nieuwe verordening vanaf 1 juli 2013 voluit van kracht worden.

Een verordening wordt automatisch en volledig van toepassing in alle EU-lidstaten. In tegenstelling tot een richtlijn is een omzetting naar nationale wetgeving niet nodig. Op die manier worden verschillen in interpretaties en tenuitvoerlegging vermeden. De huidige situatie waarbij CE-markering in een aantal landen niet verplicht is, zou dus weldra tot het verleden moeten behoren.

De huidige bouwproductenrichtlijn (BPR) gaat in essentie over een manier om de bijdrage van bouwproducten aan één of meer van de zes essentiële kenmerken op een transparante manier te beschrijven. De productkenmerken worden bepaald aan de hand van initiële typeproeven (Initial Type-Testing - ITT). Nadien moet de productiecontrole in de fabriek (Factory Production Control - FPC) de fabrikant in staat stellen om een product op de markt te brengen dat blijft beantwoorden aan deze initieel bepaalde kenmerken. De tussenkomst van een aangemelde instelling voor één of meer fasen uit deze procedure moet het vertrouwen in de door de fabrikant verklaarde kenmerken vergroten. Om dit te benadrukken, wordt de overeenkomstigheidsverklaring (Attestation of Conformity) uit de huidige BPR in de nieuwe verordening vervangen door een prestatieverklaring (Assessment and Verification of Constancy of Performance).

Volgens de nieuwe verordening is een prestatieverklaring verplicht wanneer voor het betrokken product een geharmoniseerde norm (hEN) bestaat of een Europese technische goedkeuring (ETA) is afgeleverd. Bovendien moet deze verklaring de volledige lijst van de geharmoniseerde kenmerken te bevatten, ook deze waarvoor geen prestatie is bepaald. In sommige gevallen (voornamelijk voor niet-seriematige producties of voor op de bouwplaats vervaardigde producten) kan van deze regel worden afgeweken. De prestatieverklaring moet volgens een bij de nieuwe verordening gevoegd model worden opgesteld.

Voor producten met een (vaak verplichte) prestatieverklaring is ook CE-markering verplicht. In de eerste tekstversie van de nieuwe verordening gold deze verplichte CE-markering enkel wanneer in het betrokken land wettelijke eisen voor het product bestaan. In de huidige versie geldt deze voorwaarde niet meer. CE-markering zal in principe ook de enige markering zijn die de overeenkomstigheid van het bouwproduct met de door de fabrikant verklaarde productprestaties (enkel voor de essentiële kenmerken) attesteert.

Net zoals in de huidige BPR spelen in de nieuwe verordening de geharmoniseerde normen een belangrijke rol. De eerste tekstversies lieten een grotere vrijheid. Een fabrikant van een product dat volledig onder het toepassingsgebied van een geharmoniseerde norm viel, kon eventueel toch beslissen een alternatieve beoordelingsprocedure te volgen. Wegens felle kritiek is deze initiële vrijheid ingeperkt. Behalve in enkele uitzonderingen blijft de geharmoniseerde norm de enige manier om de prestaties van een bouwproduct voor de essentiële kenmerken te beoordelen.

De huidige alternatieve procedures (European Technical Approval - ETA op basis van een European Technical Approval Guideline - ETAG of een Common Understanding of Assessment Procedure - CUAP) verdwijnen. Wanneer voor een bouwproduct geen geharmoniseerde norm bestaat of wanneer de geharmoniseerde norm geen of geen geschikte beoordelingsmethode bevat, kan de fabrikant een Europese technische beoordeling i>(European Technical Assessment - ETA) aanvragen. Een ETA steunt op een Europees beoordelingsdocument (European Assessment Document - EAD). Een EAD wordt opgesteld door een technische beoordelingsinstantie (Technical Assessment Body -TAB) en beschrijft de beoordelingsmethoden voor de essentiële productkenmerken.

Met de nieuwe verordening wil de EU ook tegemoetkomen aan de kritiek van KMO's dat de procedure voor CE-markering vaak duur en omslachtig is. De initiële typeproeven (gedeeltelijk) door een andere bewijsvoering vervangen, is nu al mogelijk volgens de Guidance Paper M van de groep van aangemelde instellingen. In de nieuwe verordening worden deze vereenvoudigde procedures gebundeld in de zogenoemde bijzondere technische documentatie (Specific Technical Documentation - STD).

Indien de toepasselijke norm of een EU-beslissing het toelaat, mag een fabrikant op basis van de bestaande kennis of beproevingsresultaten van andere fabrikanten veronderstellen dat zijn product een bepaald prestatieniveau haalt. Voor systemen die uit verschillende onderdelen worden samengesteld, kunnen de ITT en de gedetailleerde montagehandleiding van de oorspronkelijke fabrikant volstaan.

Microbedrijven (minder dan 10 werknemers en een omzet kleiner dan 2 000 000,00 €) kunnen in bepaalde gevallen in hun STD andere beoordelingsmethoden kiezen dan deze die in de geharmoniseerde norm zijn opgelegd. Ook voor niet-seriematige of individuele producties kan de fabrikant de klassieke ITT door een STD vervangen.

De essentiële kenmerken uit de huidige BPR worden vervangen door basisvereisten voor bouwprojecten (Basic Requirements for Construction Works). Behalve de toevoeging van duurzaam gebruik van hulpbronnen als een zevende basiseis houdt dit geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige essentiële kenmerken uit de BPR in.

Geharmoniseerde productkenmerken worden in de nieuwe verordening Essential characteristics.

De huidige zes niveaus voor overeenkomstigheidsverklaring (Attestation of Conformity - AoC) worden vervangen door vijf niveaus voor prestatieverklaring (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Niveau 2 met een eenmalige beoordeling van de ITT en FPC door een aangemelde instelling verdwijnt. De nummering van de overige niveau blijft behouden. De taakverdeling tussen de fabrikant en de aangemelde instelling verandert evenmin.

Tot 1 juli 2013 gelden nog een aantal overgangsmaatregelen. Producten die tot die datum volgens de bepalingen van de huidige BPR op de markt worden gebracht, worden nadien ook geacht te voldoen aan de nieuwe verordening. Bestaande Europese technische goedkeuringsleidraden kunnen ook na de overgangsdatum als een Europees beoordelingsdocument worden gebruikt en afgeleverde Europese technische goedkeuringen blijven geldig tot hun vervaldatum.
 
  
11/10/2010Belgisch productcontactpunt Wederzijdse erkenning (PCP)
Het beginsel van wederzijdse erkenning is één van de middelen om vrij goederenverkeer binnen de interne markt te garanderen. Het beginsel van wederzijdse erkenning geldt voor producten waarop geen communautaire harmonisatiewetgeving van toepassing is, alsook voor aspecten van producten die buiten het toepassingsgebied van dergelijke wetgeving vallen. Volgens dat beginsel kan een lidstaat de verkoop van producten die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, op zijn grondgebied niet verbieden, zelfs indien deze producten werden vervaardigd overeenkomstig andere technische voorschriften dan die waaraan binnenlandse producten moeten voldoen. De enige uitzondering op dat beginsel vormen de beperkingen die gerechtvaardigd zijn op de in artikel 30 van het Verdrag genoemde gronden of op grond van andere dwingende redenen van openbaar belang, en die in verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Er bestaan nog talrijke problemen met betrekking tot de correcte toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning door de lidstaten. Dit schept extra belemmeringen voor het vrije goederenverkeer omdat het ondernemingen ontmoedigt hun in een andere lidstaat rechtmatig in de handel gebrachte goederen te verkopen op het grondgebeid van een lidstaat die technische voorschriften toepast.

In overeenstemming met artikel 9 §1 van de Verordening (EG) Nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG, dienen de lidstaten op hun grondgebied productcontactpunten aan te wijzen.

De productcontactpunten verstrekken de volgende informatie:

 • de technische voorschriften die op het grondgebied waar de productcontactpunten gevestigd zijn, van toepassing zijn op een specifiek producttype, informatie omtrent de vraag of, krachtens de wetgeving van hun lidstaat, ten aanzien van het producttype een vereiste van voorafgaande machtiging geldt en informatie over het beginsel van wederzijdse erkenning en de toepassing van deze verordening op het grondgebied van die lidstaat;

 • de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten in die lidstaat, door middel waarvan deze rechtstreeks bereikt kunnen worden, met inbegrip van de gegevens betreffende de instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de betrokken technische voorschriften op het grondgebied van die lidstaat;

 • de rechtsmiddelen die op het grondgebied van die lidstaat in het algemeen beschikbaar zijn in het geval van een geschil tussen de bevoegde instanties en een marktdeelnemer.


Het productcontactpunt in België werd opgericht binnen de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Meer informatie:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Productcontactpunt Wederzijdse erkenning
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Kwaliteit en Innovatie
NG III
Koning Albert II-laan 16 - 5e verdieping
1000 Brussel
België
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
Tel.: 02/277 93 47 - Tania Pauwels
Tél.: 02/277 66 63 - Paul Caruso
belspoc@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be
 
  
20/09/2010Nieuw snapshot CEN (15/09/2010)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
30/06/2010Nieuw snapshot CEN (18/06/2010)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
07/05/2010Roadshow granulaten (27/05/2010)
Het OCW, WTCB en OCCN hebben het genoegen u uit te nodigen voor een studienamiddag over het thema granulaten: specificaties, kwaliteit en innovatie, die plaats zal vinden in Zwijnaarde (Huis van de Bouw).

Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve uw deelname te willen bevestigen. Het volledige programma en praktische inlichtingen kan u hier terugvinden.
 
  
29/03/2010Nieuw snapshot CEN (20/03/2010)
CEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het overzicht van de normalisatie in het kader van de Bouwproductenrichtlijn.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Annex : download
 
  
05/02/2010REC workshop 2010: Veiligheidsuitrusting voor wegen
Vanaf maart start de Road Equipment Commission (REC-E226) opnieuw met een reeks infosessies over de praktische toepassing van de Europese normen voor veiligheidsconstructies voor wegen. De eerste sessie gaat door op 11 maart 2010 in het OCW auditorium in Sterrebeek. In de daarop volgende weken wordt het initiatief herhaald op verschillende plaatsen in België.

Voor meer details en het inschrijvingsformulier klikt u hier.
 
  
2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013update: 16/06/2014