Articles

CEN/TC226 (weguitrusting) - normen (10/2018)

CEN/TC227 (materialen voor de wegenbouw) - normen (10/2018)

De rol van CEN

Door de ontwikkeling van normen en technische specificaties draagt CEN bij aan het realiseren van (een deel van) de doelstellingen van de Europese Unie.

De rol van het NBN

De fundamenten van het huidige NBN dateren van het begin van de vorige eeuw, toen het toenmalige VBO de 'Association belge de Standardisation' stichtte. In 1945 werd het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie) opgericht. Op het einde van de vorige eeuw werd de grondslag gelegd voor het huidige NBN (Normalisatiebureau - Bureau de Normalisation). 

CE-markering

Voor producten die vallen binnen het toepassingsgebied van één van de normen uit onderstaande lijst, is CE-markering verplicht sinds de Date of Withdrawal (laatste kolom). In sommige gevallen werden er na de publicatie van de eerste versie van de norm, nog nieuwe versies gepubliceerd. De vermelde datum is echter deze dat CE-markering voor het eerst verplicht werd (op basis van een eerdere versie).

Verordening 305/2011/EC (CPR)

Meer dan twintig jaar na de publicatie van de eerste bouwproductenrichtlijn (BPR) 89/106/EEG is op 4 april 2011 de nieuwe bouwproductenverorde­ning 305/20111 in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 88/5) verschenen ...

Richtlijn 2014/24/EU

De nieuwe richtlijnen hebben voornamelijk als doel innovatie en deelname van KMO's aan openbare aanbestedingen te bevorderen ...

Materialen voor de wegenbouw

CEN/TC227 is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van technische specificaties, proefmethoden en conformiteitscriteria voor materialen voor de aanleg en het onderhoud van wegen, ...

Weguitrusting

CEN/TC226 is belast met de ontwikkeling van specificaties i.v.m. veiligheid, verkeersmanagement en andere weguitrusting voor de volgende domeinen: ...