De rol van het NBN

De fundamenten van het huidige NBN dateren van het begin van de vorige eeuw, toen het toenmalige VBO de 'Association belge de Standardisation' stichtte. In 1945 werd het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie) opgericht. Op het einde van de vorige eeuw werd de grondslag gelegd voor het huidige NBN (Normalisatiebureau - Bureau de Normalisation). 

Bij de eenmaking van Europa is het steeds een van de doelstellingen geweest een vrije interne markt te realiseren. Sinds de jaren tachtig wordt hieraan actief gewerkt. 

De nieuwe aanpak voor de richtlijnen en – in het bijzonder voor bouwproducten – een alsmaar uitdijende Europese normalisatie moeten het voor een ondernemer eenvoudiger maken zijn product(en) in verschillende Europese landen op de markt te brengen. Voor de ontwikkeling van al deze Europese normen werd een aantal Europese normalisatie-instellingen in het leven geroepen. Deze hebben geleidelijk de taken van de verschillende nationale normalisatie-instellingen overgenomen. De activiteiten van deze nationale instellingen zijn hierdoor van het ontwikkelen van louter nationale technische specificaties verschoven naar het organiseren van de nationale bijdragen aan Europese normalisatieprojecten. In de verschillende spiegelcomités worden de Europese en internationale normontwerpen besproken en becommentarieerd en worden voorbereidingen getroffen om de Belgische stem in de verschillende supranationale overlegorganen te laten klinken. 

Tot voor kort beheerde het BIN zelf deze spiegelgroepen. Sinds de omvorming van het BIN in NBN wordt het beheer van deze spiegelgroepen grotendeels uitbesteed aan zogenoemde sectorale operatoren. Om als sectorale operator te worden erkend, dient een kandidaat te voldoen aan een aantal objectieve criteria (vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 oktober 2004). Dit doorschuiven van de belangrijkste beheerstaken naar competente en representatieve sectorale operatoren moet het normalisatiegebeuren in België nieuw leven inblazen. Een beter contact tussen de sectorale operator en de betrokken bedrijfstak moet de participatie van de industrie vergroten. 

Het OCW is sinds maart 2007 als sectorale operator erkend voor alle normalisatieactiviteiten die verband houden met CEN/TC 226 (Road Equipment) en CEN/TC 227 (Road Materials). Bovendien blijft het OCW actief meewerken in de normalisatiecommissies die door andere sectorale operatoren georganiseerd worden.