Richtlijn 2014/24/EU

Nieuwe Europese richtlijn 2014/24/EU voor overheidsopdrachten 

Context   

 

In 2011 is Europa gestart met de herziening van de richtlijnen 2014/18/EG (openbare werken, leveringen en diensten) en 2014/17/EG (water, energie, transport en postdiensten). Bovendien werd het pakket naar concessies uitgebreid. 

 

De nieuwe versies zijn sinds 20 april 2014 (de twintigste dag na publicatie in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie) van kracht. Richtlijn 2014/24/EU voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten vervangt richtlijn 2004/18/EG. Met uitzondering van de bepalingen voor e-procurement (elektronisch aanbesteden) moet de nieuwe richtlijn tegen maart 2016 in nationale wetgeving zijn omgezet. Voor e-procurement moet de omzetting tegen september 2018 zijn uitgevoerd. 

 

De nieuwe richtlijnen hebben voornamelijk als doel innovatie en deelname van KMO's aan openbare aanbestedingen te bevorderen

 

Administratieve vereenvoudiging   

 

Met de invoering van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wil Europa openbare aanbestedingen toegankelijker maken. Het UEA is een verklaring van de onderneming over het voldoen aan voorwaarden die in het kader van een aanbesteding worden opgelegd. Ze vervangt de verplichting om bepaalde certificaten en attesten af te leveren. Als de opdracht uiteindelijk gegund wordt, kan deze informatie alsnog bij de betrokken inschrijver worden opgevraagd. In de toekomst zouden de geëiste certificaten en attesten via de elektronische tool e-Certis toegankelijk zijn, zodat aanbestedende diensten ze rechtstreeks en zonder tussenkomst van de betrokken ondernemingen kunnen opvragen.

 

Elektronisch aanbesteden (e-procurement)   

 

Onder de noemer e-procurement moedigt de richtlijn elektronisch aanbesteden aan. Daarom wordt aanbevolen alle aanbestedingsdocumenten elektronisch ter beschikking te stellen. De hulpmiddelen hiervoor dienen courant beschikbaar te zijn en moeten voldoen aan een aantal technische eisen om het systeem transparant en fraudebestendig te maken.

 

Keurmerken   

 

Volgens het nieuwe artikel 43 mogen aanbestedende diensten naar keurmerken verwijzen als bewijs voor inschrijvers dat aan de technische specificaties in het bestek is voldaan. Het keurmerk waarnaar wordt verwezen, moet relevant zijn voor de opdracht en aan een aantal eisen in verband met transparantie en toegankelijkheid voldoen. Er moet ook worden vermeld dat het om een gelijkwaardig keurmerk mag gaan.

 

Technische specificaties   

 

Net zoals vroeger worden technische specificaties voor een bepaalde opdracht vastgesteld door vermelding van functionele of prestatie-eisen, door verwijzing naar bestaande normen of door een combinatie van beide. Als naar normen wordt verwezen, genieten Europese of internationale documenten de voorkeur. Bij gebrek eraan mag naar nationale technische specificaties worden verwezen. Zelfs als het bestek een bepaalde aanpak vermeldt of naar bepaalde normatieve documenten verwijst, dienen andere gelijkwaardige inschrijvingen eveneens in aanmerking te worden genomen.

 

Economisch meest voordelige inschrijving   

 

Volgens de nieuwe richtlijn mogen naast de prijs ook andere gunningscriteria zoals kwaliteit van de uitvoering of dienstverlening, esthetische kwaliteit, milieucriteria, sociale criteria, innovatie of kwalificaties van de uitvoerders worden gehanteerd, voor zover ze relevant voor de opdracht zijn. Voorts moet van bij het begin van de procedure duidelijk worden vermeld over welke criteria het gaat en wat het gewicht van elk individueel criterium is.

 

Procedures   

 

Naast de procedures in de bestaande wetgeving voert de nieuwe richtlijn het begrip “innovatiepartnerschap” in, voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen. Bij een innovatiepartnerschap kunnen aanbestedende diensten en ondernemingen samen onderhandelen over het onderwerp van de opdracht en de aangeboden oplossing. Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld. Bij een innovatiepartnerschap gebeurt de toewijzing enkel op basis van de prijs. 

Voorts werden de minimumtermijnen voor de verschillende procedures ingekort. 

Bijlage V bij de richtlijn vermeldt voor elke procedure en voor de aankondiging van de gegunde opdracht welke informatie dient te worden gegeven.

 

KMO's en “sociale” ondernemingen   

 

Aanbestedingsprocedures mogen worden voorbehouden voor ondernemingen die de integratie van kansarmen of gehandicapten tot doel hebben.  Aanbestedende diensten worden ook aangemoedigd om de opdracht op te splitsen in kleinere delen, zodat ook KMO’s gemakkelijker kunnen inschrijven. Eventuele eisen in verband met de omzet van kandidaat-inschrijvers worden beperkt tot ten hoogste tweemaal het bedrag van de opdracht.

 

Meer informatie   

 

Richtlijn 2014/24/EU is in de verschillende talen beschikbaar in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie (L94 - 28/03/2014). De nieuwe richtlijnen en een aantal factsheets zijn ook toegankelijk via de Public Procurement pagina op de website van de Europese Commissie.